Identiteti

Emri: Lamp en Licht Online B.V., acting under the name of "lambadhedrita.al"

Adresa e biznesit: Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nederland

Numri i telefonit:

Adresa e e-mailit: [email protected]

Numri i CoC: 67722415

Numri i TVSH-së: NL857149039B01

 

Çmimet dhe informacione

Të gjitha çmimet e listuara përfshijnë TVSH-në dhe i nënshtrohen gabimeve të dukshme të programimit dhe atyre drejtshkrimore. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për ndryshimet (e ngjyrave) për shkak të cilësisë së ekranit. Çmimet nuk përfshijnë kostot e transportit. Nëse tarifohet ndonjë kosto transporti, kjo do të deklarohet qartë dhe mirë përpara se të lidhet marrëveshja.

 

Zbatimi i marrëveshjes

Shumë përpara se të lidhet marrëveshja, në faqen e internetit do të postohet informacion i cili përshkruan qartë mënyrën në të cilën dhe afatin brenda të cilit do të dorëzohet porosia. Porositë në çdo rast do të dorëzohen brenda 30 ditëve. Nëse disa mallra nuk mund të dorëzohen (në kohë), ju do të informoheni për këtë. Në këtë rast, ju ose mund të bini dakord me datën e re të dorëzimit ose alternativën e ofruar, ose ta përfundoni marrëveshjen pa pagesë. Ne rezervojmë të drejtën të mos dërgojmë në vende të veçanta ose zona të veçanta, nëse bëhet fjalë për transport detar, duke shkaktuar kështu kosto të konsiderueshme transporti.

 

E drejta e tërheqjes

Ju keni të drejtë të anuloni këtë kontratë brenda 30 ditëve pa dhënë asnjë arsye. Periudha e anulimit do të skadojë pas 30 ditëvenga dita në të cilën ju përftoni, ose një palë e tretë përveç operatorit dhe e përcaktuar nga ju, përfton posedimin fizik të mallit të fundit.

Për të ushtruar të drejtën e anulimit, ju duhet të na informoni për vendimin tuaj për të anuluar këtë kontratë me një deklaratë të qartë (p.sh. një letër dërguar me postë, faks ose e-mail). Ju mund të përdorni formularin e anulimit të modelit të bashkëngjitur, por nuk është i detyrueshëm.

Lamp en Licht Online B.V.

Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nederland

[email protected]

Për të përmbushur afatin e anulimit, mjafton që ju të dërgoni komunikimin tuaj në lidhje me ushtrimin e të drejtës së anulimit përpara se të skadojë periudha e anulimit.

 

Efektet e anulimit

Nëse ju anuloni këtë kontratë, ne do t'ju rimbursojmë të gjitha pagesat e marra nga ju, duke përfshirë kostot e dorëzimit (me përjashtim të kostove shtesë që lindin nëse zgjidhni një lloj dorëzimi të ndryshëm nga lloji më i lirë i dorëzimit standard të ofruar nga ne), pa vonesa të panevojshme dhe në çdo rast jo më vonë se 14 ditë nga dita në të cilën jemi informuar për vendimin tuaj për t'u tërhequr nga kjo kontratë. Ne do ta bëjmë rimbursimin duke përdorur të njëjtat mjete pagese siç keni përdorur për transaksionin fillestar, përveç nëse keni rënë dakord shprehimisht ndryshe; në çdo rast, ju nuk do të keni asnjë tarifë si rezultat i një rimbursimi të tillë. Ne mund të mbajmë rimbursimin derisa t'i marrim mallrat mbrapsht ose derisa të keni dhënë dëshmi se i keni kthyer mallrat, cilado që të jetë më e hershme.

Ju do t'i ktheni mallrat ose do t'i dorëzoni ato te ne, pa vonesë të panevojshme dhe në çdo rast jo më vonë se 30 ditëve nga dita në të cilën na komunikoni tërheqjen tuaj nga kjo kontratë. Afati respektohet nëse i ktheni mallrat përpara se të skadojë periudha prej 30 ditëve Ju do të duhet të përballoni koston direkte të kthimit të mallrave. Ju jeni përgjegjës vetëm për çdo vlerë të zvogëluar të mallrave që rezulton nga përdorimi, përveç asaj që është e nevojshme për të përcaktuar natyrën, karakteristikat dhe funksionimin e mallrave.

 

Pagesa

The payment must be made using the payment method specified during the order process and – where applicable – on the website. If you fail to meet the payment obligation, we will inform you of this and allow you another 14 days to meet the payment obligation. If you fail to pay within this 14-day term, you will owe statutory interest on the amount owed and we will be entitled to charge any extrajudicial collection costs incurred to you.

Një llogari e konsoliduar e FittinQ B.V. (CoC 17208874, Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert) përdoret për mbledhjen e pagesave.

 

Garancia dhe konformiteti

Kur porositni te ne, ju keni të drejtën e garancisë ligjore. Ne garantojmë që mallrat plotësojnë specifikimet e treguara dhe kërkesat e cilësisë që mund të prisni.

 

Ankesat

Nëse keni një ankesë, ju lutemi na informoni sa më shpejt që të jetë e mundur (shihni detajet e kontaktit më lart). Ne do ta trajtojmë ankesën tuaj sa më shpejt të jetë e mundur dhe ju do të merrni një përgjigje të detajuar brenda 14 ditëve. Nëse nuk jeni të kënaqur me mënyrën se si u trajtua ankesa juaj, mund ta paraqisni atë edhe në Platformën Evropiane ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Dispozitat përfundimtare

Marrëveshja i nënshtrohet ligjit holandez. Kjo zgjedhje e ligjit nuk cenon mbrojtjen që ju keni në bazë të ligjit të detyrueshëm në vendbanimin tuaj. Për aq sa ligji i detyrueshëm nuk parashikon ndryshe, çdo mosmarrëveshje që rrjedh nga marrëveshja me ju do t'i paraqitet gjykatës kompetente holandeze në rrethin ku ne kemi zyrën tonë të regjistruar.